ASOCIATII INGRIJIRI PARTENERE

Acord de colaborare pentru ingrijiri la domiciliu incheiat cu instituţiile de îngrijiri la domiciliu NR.623 din  16.02.2015

1. PARTI IMPLICATE

Spitalul Orăşenesc Abrud cu sediul în oraşul Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, tel/fax. 0258780614/0258780439, codul fiscal 4562940 în calitate de unitate sanitară trimiţătoare, reprezentat de Ec. Anca Ionela, în calitate de manager şi Ec. Nicoară Terezia, în calitatea de dir. fin. contabil

Si REALMED ALBA S.R.L.cu sediul in.Poiana Ampoiului , Nr. 1A , Jud Alba , tel. 0769112211 codul fiscal 32032540 reprezentată prin administrator Arendas Cristian AX 279322.

Prin prezentul acord de colaborare, unităţile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa colaborarea în cadrul îngrijirilor la domiciliu post externare:

II. SCOPUL
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2014-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 40012014, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, la externarea din spital. Furnizorul prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliul/îngrijiri paliative la domiciliu asiguraţilor, cuprinse în Ordinul MS nr. 619/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/Ingrijiri paliative la domiciliu furnizate sunt cele aprobate de casa de asigurări de sănătate, respectiv cele prevăzute în planul de îngrijiri paliative la domiciliu.

[huge_it_gallery id=”2″]