CONCURS/EXAMEN PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI VACANTE DE MEDICI SPECIALISTI DERMATOVENEROLOGIE SI MEDICINA INTERNA

Spitalul Orăşenesc Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 31 mai 2016 ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea a două posturi vacante în statul de funcții, de medici specialiști cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

-1 medic specialist dermatovenerologie

-1 medic specialist medicină internă

Fiecare candidat va prezenta la înscriere atestatul de studii complementare.

Nu se pot îngrădi participarea la concurs a candidaților în funcție de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă.

Spitalul Orășenesc Abrud asigură tuturor candidaților admiși la concurs pentru posturile respective, aparatura medicală necesară pentru desfășurarea activității medicale a fiecărui medic.

Dosarul de înscriere a fiecărui candidat se va depune la secretariatul unității în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în ziarul Viața Medicală, pe pagina de internet a instituției – www.spitalabrud.ro și prin afișare la sediul acesteia, respectiv până la data de 16.05.2016 ora 15. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

ANEXA 3

Continutul intergral poate fi consultat in articolul de mai jos

[pdf]https://spitalabrud.ro/wp-content/uploads/2016/05/Derma.pdf[/pdf]